Adatvédelmi Szabályzat

Személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra, így mindig az aktuális jogszabályokat figyelembe véve a Horvát Köztársaság és az Európai Unió jogszabályaival, különös tekintettel az általános adatvédelmi rendeletre (GDPR) nemzetközi előírásokkal összhangban járunk el.

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tájékoztatóban rögzített adatkezelése megfelel az Európai Uniós jogszabályokban foglaltaknak, ezen belül is mindenekelőtt a 2018. május 25. napját követően kötelezően alkalmazandó GDPR előírásainak.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

A Blue Horizon Apartments üzemeltetője: Ónodi Zoltán (Adatkezelő)
Cím: Petra Kružića Ulica 30, 53270 Senj, HR
Nyilvántartási száma: HR- OB 91600754794
Telefonszám: +36 20-9612-631, +385 99-4498-292
E-mail cím: info@bluehorizon-senj.com
www.bluehorizon-senj.com

1. ALAPFOGALMAK

Személyes adatok:

A személyes információ bármilyen azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az természetes személy, akinek személyazonossága közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.  

Érintett:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Adatállomány:

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a megkötött szerződés illetve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is, az adatkezelést és annak feldolgozását végzi.

Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adattovábbítás:

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Tiltakozás:

Az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Hozzájárulás:

Az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Hozzájárulásnak minősül, ha az Érintett az internetes honlap megtekintése, illetve a foglalás véglegesítése során egy erre vonatkozó jelölőnégyzetet jelöl be, vagy erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását egyértelműen jelzi.

Adatvédelmi incidens:

Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

2. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA, ADATKEZELÉS CÉLJA

 • Kezelt adatok köre:
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail
 • Telefonszám
 • Pontos cím
 • Érkezés napja
 • Távozás napja
 • Felnőttek száma
 • Gyermekek száma és életkora
 • Számlázási cím
 • Céges vagy vállalkozás foglalás esetén a pontos adatok szükségesek a számla kiállításához.
 • Egyéb a foglaló személy által a megjegyzés rovatban megadott adatok.

A vendég adatok eVisitorba történő bevitelének célja a turisták nyilvántartása a Horvát Köztársaság idegenforgalmi testületeinek információs rendszerébe, a turisták be – és kijelentkezése. (tartózkodási törvény NN 152/08).

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Születési dátum, hely
 • Születési ország
 • Cím
 • Állampolgárság
 • Neme
 • Azonosító okmány típusa (szem. ig./útlevél)
 • Azonosító okmány száma

Adatok 3. féltől – szállásfoglalás, ajánlatkérés:

Az Adatkezelővel kapcsolatban álló szállásportálok, amelyeknek a saját weboldalán keresztül az szálláshelyre foglalás lehetséges, az adatkezelőtől független, külön adatkezelők. Az adatkezelési elveiről, szabályzatáról az adott szállásportál weboldalain keresztül szíveskedjen tájékozódni.

Ajánlatkérés esetén az Adatkezelő az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján az ajánlatkéréssel egyidejűleg megkapja az ajánlatkérő személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, cím gyermekek száma és kora vonatkozó adatok) és megjegyzését.

A szállásportálokon keresztül történő foglalásnál, az alábbi adataikat kezelik: név, lakcím, email cím, telefonszám, érkezési és távozási adatok, felnőttek és gyerekek száma, gyermekek életkora, hitelkártya adatok, egyéb a foglaló személy által a megjegyzés rovatban megadott adatok.

A szállásfoglalás körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szállás lefoglalásának biztosítása, kapcsolattartás és számlázás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi.

Az adatkezelés célja

– a szükséges számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése és ehhez kapcsolódóan a fizetés dokumentálása, könyvelési feladatok végzése, nem fizetés esetén jogi lépések indítása.

– tájékoztatás, kapcsolattartás és panasz kezelés céljából.

– a szálláshely díját és az idegenforgalmi adó megfizetését igazoló számla kiállítása céljából.

– idegenforgalmi adó nyilvántartási kötelezettséghez.

– a megfelelő ajánlat adása és az ehhez szükséges kapcsolattartás.

 

3. KÖZZÖSSÉGI OLDALAKON TÖRTÉNŐ JELENLÉT

Valamennyi természetes személy, aki regisztrált az adatkezelő közösségi oldalán és azon megjelenő tartalmakat megosztja, kedveli, önként követi.

A közösségi oldalon regisztrált adatok: név, fénykép, e-mail cím és a weboldallal, szálláshellyel összefüggésben küldött vélemény, üzenet.

Az adott közösségi oldalon az adatkezelés célja a szálláshely ismertebbé tétele, információ átadása megosztással, lájkolással.

Amennyiben az adatszolgáltatás elmarad, vagy nem valós személy az Adatkezelő a közösségi oldalán a megjelenését kizárhatja.
Facebook és az adatkezelőtől független, külön adatkezelők. Az adatkezelési elveiről, szabályzatáról az adott közösségi oldal weboldalain keresztül szíveskedjen tájékozódni.

 

4. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, IDŐBEN TÖRTÉNŐ MEGÖRZÉSE

Személyes adat csak a 2. pont szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja a weboldalának látogatóit, hogy minden tőle telhető intézkedést meghozott a GDPR 32. cikk (1) bekezdése és a GDPR Preambulum (83) bekezdése és az Info tv. 7. §-a alapján, hogy az adatkezelés kapcsán a személyes adatok védelmét a GDPR és az Info tv. előírásainak megfelelően biztosítani tudja.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy az Érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze, arról, hogy az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés, törlés, megsemmisítés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal megakadályozása.

Az Adatkezelő által feldolgozott összes személyes adatot a feldolgozó megtartja a törvényben előírt határidőn belül.

Az Adatkezelő a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos személyes adatokat legalább 11 éven keresztül tárolja, mivel a Horvát Köztársaságban hatályos jogszabályok ezt meghatározzák.

Az Adatkezelő személyes adatokat a vonatkozó személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően tárolja.

A személyes adatok módosítására és törlésére, az önkéntes hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az alábbi e-mail címen lehetséges: info@bluehorizon-senj.com

 

5. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG (GDPR 17. cikk)

Az Érintett kérheti adatkezelőnél személyes adatainak indokolatlan késedelem nélkül törölését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy nem megfelelően kezelték
 • Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • Az adatok kezelésének jogszerűsége a szülő által adott hozzájáruláson alapul, vagy Ön a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a hozzájáruláshoz szükséges életkort, vagy is Ön az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges életkort már betöltötte.

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

Az Érintett személyes adatai nem kerülnek törlésre, ha az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az ilyen kérés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Figyelem: az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti az általunk már elvégzett adatkezelést.

 

6. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adatok kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát)
 • Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér.
 • Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adtkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

7. MI A COOKIE/SÜTI ÉS HOGYAN HASZNÁLJUK ŐKET?

Ezek olyan kisméretű fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze.

Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat.

A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól.

Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani.

A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre.

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

 

8. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az Érintett személyes adatainak, biztonságának és titkosságának biztosítása érdekében az Adatkezelő, technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz, különös tekintettel az adatok jogosulatlan hozzáférése és az adatokkal való visszaélés elleni védelemre, informatikai rendszereink biztonságának biztosítására és események esetén az adatok helyreállítására.

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vendégek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Az Adatkezelő honlapján keresztül működő foglalási rendszer egy külső védett tárhely szolgáltatónál került elhelyezésre, amely tárhelyen kezelt adatokhoz a szolgáltató nem férhet hozzá. Adatkezelő munkafolyamatait jelszóval és vírusirtóval védett számítógépen végzi.

 

9. ÉRINTETT JOGAI

Különösen a személyes adatainak feldolgozása során a következő jogokkal rendelkezik:

– Érintett átlátható és érthető információkat kapjon, hogy miként használjuk személyes adatait, és mik a jogai.

– az Adatkezelő hozzáférési joga a személyes adatokhoz és a feldolgozásával kapcsolatos további információk biztosítása.

– a helytelen és hiányos személyes adatok helyesbítésének joga

– személyes adatainak törlésének joga, különösen, ha a továbbiakban nincs szükség további feldolgozásra; visszavonta hozzájárulását azok feldolgozásához; jogszerűen kifogásolta a feldolgozást; jogellenesen dolgozták fel; vagy törölni kell törvény által.

– személyes adatainak feldolgozásának korlátozásának joga, ha vitatja személyes adatainak pontosságát mindaddig, amíg az Adatkezelő nem ellenőrzi azok pontosságát; a feldolgozás illegális; már nincs rá szükség, de szüksége van az adatokra a jogi követeléseik érvényesítéséhez, vagy kifogásolja a feldolgozást, amíg az Adatfeldolgozó nem ellenőrzi, hogy jogos indokok meghaladják-e az Érintett érdekeit;

– joga tiltakozni személyes adatainak feldolgozásakor, amikor közvetlen marketing célokból vagy jogos érdekeink érdekében dolgozzák fel;

– személyes adatok megszerzésének és továbbadásának joga egy másik szolgáltatónak

Ha a fenti jogok bármelyikét gyakorolni szeretné, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel fent található elérhetőségek közül.

Jogérvényesítés

Az Érintett a jogainak megsértése esetén a szálláshely-szolgáltatás ellen bírósághoz fordulhat. A

 bírósági eljárásra az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

Egyéb rendelkezések

Szálláshely fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására.

A Szálláshely a honlapok látogatói, illetve a Vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.